• پاکت ایستاده درب دار از کنار
  این دسته از ماشین آلات میتوانند پودر، مایعات و گرانول را در پاکت های درب از کنار بسته بندی کنند. ماشین پرکن و پاکت ساز با رول فیلم و ماشین پرگن با پاکت های آماده عمل مینماید. جهت اطلاعات بیشتر رو گزینه ها کلیک فرمایید.
 • پاکت درب دار از بالا
  این دسته از ماشین آلات میتوانند پودر، مایعات و گرانول را در پاکت های درب از بالا بسته بندی کنند. ماشین پرکن و پاکت ساز با رول فیلم و ماشین پرگن با پاکت های آماده عمل مینماید. جهت اطلاعات بیشتر رو گزینه ها کلیک فرمایید.
 • پاکت ایستاده زیپ دار
  این دسته از ماشین آلات میتوانند پودر، مایعات و گرانول را در پاکت های ایستاده زیپ دار بسته بندی کنند. ماشین پرکن و پاکت ساز با رول فیلم و ماشین پرگن با پاکت های آماده عمل مینماید. جهت اطلاعات بیشتر رو گزینه ها کلیک فرمایید.
 • پاکت ایستاده
  این دسته از ماشین آلات میتوانند پودر، مایعات و گرانول را در پاکت های ایستاده بسته بندی کنند. ماشین پرکن و پاکت ساز با رول فیلم و ماشین پرگن با پاکت های آماده عمل مینماید. جهت اطلاعات بیشتر رو گزینه ها کلیک فرمایید.
 • پاکت دو تایی
  این دسته از ماشین آلات میتوانند پودر، مایعات و گرانول را در پاکت های دو تایی بسته بندی کنند. ماشین پرکن و پاکت ساز با رول فیلم و ماشین پرگن با پاکت های آماده عمل مینماید. جهت اطلاعات بیشتر رو گزینه ها کلیک فرمایید.
 • ساشه زیپ دار
  این دسته از ماشین آلات میتوانند پودر، مایعات و گرانول را در پاکت های ساشه زیپ دار بسته بندی کنند. ماشین پرکن و پاکت ساز با رول فیلم و ماشین پرگن با پاکت های آماده عمل مینماید. جهت اطلاعات بیشتر رو گزینه ها کلیک فرمایید.
 • پاکت درب از کنار
  این دسته از ماشین آلات میتوانند پودر، مایعات و گرانول را در پاکت های درب از کنار بسته بندی کنند. ماشین پرکن و پاکت ساز با رول فیلم و ماشین پرگن با پاکت های آماده عمل مینماید. جهت اطلاعات بیشتر رو گزینه ها کلیک فرمایید.
 • پاکت درب از بالا
  این دسته از ماشین آلات میتوانند پودر، مایعات و گرانول را در پاکت های درب از بالا بسته بندی کنند. ماشین پرکن و پاکت ساز با رول فیلم و ماشین پرگن با پاکت های آماده عمل مینماید. جهت اطلاعات بیشتر رو گزینه ها کلیک فرمایید.
 • ساشه
  این دسته از ماشین آلات میتوانند پودر، مایعات و گرانول را در پاکت های ساشه بسته بندی کنند. ماشین پرکن و پاکت ساز با رول فیلم و ماشین پرگن با پاکت های آماده عمل مینماید. جهت اطلاعات بیشتر رو گزینه ها کلیک فرمایید.